Πίστευε, ἀγάπα, συγχώρα καί προχώρα στή ζωή σου..... .